هنرجویان درباره دوره‌های آکادمی چه نظری دارند؟

بیش از 6 دوره آموزشی و بیش از 200 نفر دانشجو حضوری و غیر حضوری 

6
دوره آموزشی

3
دانشجو

ساعت
ساعت آموزش

1
تعداد اساتید

نظر شرکت کنندگان درباره دوره فن بیان کاربردی

رضایت 100 درصدی شرکت کنندگان و دانشجویان فن بیان کاربردی، در پایین یک ویدیو نظر شرکت کنندگان قرار گرفته و درباره دستاوردهایی که از این دوره بدست آوردند می‌گویند.

پخش ویدیو

نظر شرکت کنندگان درباره مستر کلاس فن بیان

رضایت 100 درصدی شرکت کنندگان و دانشجویان مستر کلاس فن بیان، در پایین یک ویدیو نظر شرکت کنندگان قرار گرفته و درباره دستاوردهایی که از این دوره بدست آوردند می‌گویند.

پخش ویدیو